Faculty-大连理工大学材料科学与工程学院
People
FacultyCurrent location: English >> Faculty


Professors:

Zhiqiang Cao      Guoqing Chen      Chuang Dong       Honggang Dong      Xinglong Dong     

Yuping Duan       Hai Hao               Shengzhi Hao      Hao Huang              Mingliang Huang   

Mingkai Lei        Tingju Li              Li Lin                  Guoqiang Lin          Liling Liu          

Yiping Lu            Haitao Ma           Xiaohua Min       Min Qi                    Zhiyong Qiu        

Yi Tan                 Qing Wang          Tongmin Wang     Xudong Wang        Yinong Wang     

Yunpeng Wang    Man Yao             Shan Yao              Fei Ye                     Guifeng Zhang

Liwen Zhang       Weiping Zhang    Wei Zhang            Xingguo Zhang        Jie Zhao               

 Dayu Zhou         Wenlong Zhou     Xiaopeng Zhu

 

Associate Professors:

Jun Chen             Zongning Chen     Congqian Cheng   Dewei Deng         Wei Dong              

Xufeng Dong       Canfeng Fang       Fangyuan Hu        Xuesong Fu           Fei Jia                 

Dachuan Jiang     Jinchuan Jie         Huijun Kang         Jiayan Li               Ping Li                  

Xiaona Li            Yanhui Li             Yupeng Li            Zhongbing Luo      Hongjun Ma     

XueminPan         JianbingQiang      Gang Song            Cunshan Wang       Guiqin Wang     

Hongyang Wang  Weiqiang Wang    Yingmin Wang      Aimin Wu             Li Xiang  

Fumin Xu            Chi Zhang            Zhaodong Zhang   Ning Zhao              Bingwen Zhou        

Meili Zhu

 

PCOSS-fellow:

Enyu Guo

 

Lecturers:

Tieshan Cao        Shijie Jin              Peng Li               Pengting Li            Yuge Li               

Linggang Meng    Bin Ya                  Yubo Zhang        Bao Zhu